આ છે શીતળા માતાના હાથમાં રહેલી વસ્તુ નુ મહત્વ, તમે કદાચ તેનાથી અજાણ હશો…

આ છે શીતળા માતાના હાથમાં રહેલી વસ્તુ નુ મહત્વ, તમે કદાચ તેનાથી અજાણ હશો…

શીતળા માતાના એક હાથમાં સાવરણી છે અને બીજા હાથમાં શુદ્ધ- પાણી ભરેલું વાસણ છે અને તે ગધેડા પર સવાર છે, આની પાછળ વૈજ્ઞાનિક મહત્વ છુપાયેલું છે જે ઘણા લોકો ને ખ્યાલ નથી ચાલો આજે જાણીય એનું મહત્વ

એક હાથમાં સાવરણી શું સૂચવે છે ?

સાવરણી સ્વછતાનું પ્રતિક છે જે સૂચવે છે આપણી આજુ બાજુના વિસ્તાર સ્વછ રાખવો જોય સાથે મન પણ ચોખૂ રાખવું જોય જ્યાં ગંદકી દેખાય ત્યાં સ્વછ કરવું એ દરેક માણસની ફરજ છે સાથે મન સ્વછ રાખવાથી બધા કામ સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ થાય છે. આ એક ધર્મ છે જેના આજે એક વિજ્ઞાન સાથે જોડી ધીધુ છે જેથી કરીને બધા લોકો એનું માન રાખે અને સમજી ને પ્રદુષણ ના કરે.

બીજા હાથમાં પાણી ભરેલો કુંભ છે

માનવીને કુદરતની વસ્તુની કદર નથી ત્યારે આ સ્વછ પાણી ભરેલો કુંભએ સૂચવે છે કે પાણીનો બગાડ ના કરવો જોય હિન્દુ ધર્મ અનુસાર પાણીને જળ દેવતા માનવમાં આવે છે. વિજ્ઞાનના અનુસાર પાણી એક જીવન છે જેથી કરીને સ્વછ રાખવું એ બધાની જવાબદારી છે સાથે વિજ્ઞાનના કહવા મુજબ મોટા ભાગની બીમારી ગંદા પાણીથી થાય છે જો પાણી ચોખૂ તો બીમારી થી દૂર.

શીતળા માતાનું વાહન ગધેડો શું સૂચવે છે ?

માણસોનું વાહન મોટર, સ્કૂટર એવા હોય છે જ્યારે દેવી દેવતનું વાહન પ્રાણી હોય છે જે બધાનું અલગ અલગ હોય છે, ઉંદર(ગણપતિ), સિંહ(પાર્વતી માતા), બળદ(ભગવાન શિવ), મોર (ભગવાન કાર્તિક) એવી જ રીતે ગધેડો શીતળા માતાનું વાહન છે.

The loans that require collateral are the ones where you have to pledge an asset as security for the money you are borrowing to the lender. That way, if you cannot repay the loan, the lender still has some means to get back their money. The rate of interest of secured loans tends to be lower as compared to those for loans without collateral.

Additional Read: 4 top factors that led to the growth of NBFCs in India

Types of secured loans

1. Home loan

Home loans are a secured mode of finance that give you the funds to buy or build the home of your choice. You can apply online for a home loan at lower interest rates at Bajaj Finserv. The following are the types of home loans available in India:

  • Land purchase loan: To purchase land for your new home
  • Home construction loan: To build a new home
  • Home loan balance transfer: Transfer the balance of your existing home loan at a lower interest rate
  • Top up loan: Can be used to renovate an existing home or have the latest interiors for your new home

Note that while buying a new property/ home, the lender requires you to make a down payment of at least 10-20% of the property’s value. The rest is financed. The loan amount disbursed depends on your income, its stability and current liabilities, among others.

2. Loan against property (LAP)

A loan against property is one of the most common forms of a secured loan. You can pledge any residential, commercial or industrial property to avail of the funds required. The loan amount disbursed is equivalent to a certain percentage of the property’s value and varies across lenders.

While some lenders may offer an amount equivalent to 50-60% of the property’s value, others may offer an amount close to 80%. A loan against property helps you unlock the dormant value of your asset and can be used to satiate personal life goals such as higher education of children or marriage. Businesses use a loan against property for business expansion, R&D and product development, among others.

3. Loans against insurance policies

Yes, you can also avail of loans against your insurance policy. However, note that all insurance policies don’t qualify for this. Only policies, such as endowment and money-back policies, which have a maturity value, can avail loans.

Thus, you can’t avail of a loan against a term insurance plan as it doesn’t have any maturity benefits. Also, loans can’t be availed against unit-linked plans as the returns aren’t fixed and depend on the market’s performance. It’s essential to note that you can opt for a loan against endowment and money-back policies only after they’ve acquired a surrender value. These policies gain a surrender value only after paying regular premiums continuously for three years.

4. Gold loans

For the longest time, gold has been one of the most favoured asset classes. The organised Indian gold loan industry is expected to touch Rs. 3,101 billion by 2019-20, according to a KPMG report, thanks to flexible interest rates offered by financial institutions.

A gold loan requires you to pledge gold jewellery or coins as collateral. The loan amount sanctioned is a certain percentage of the gold’s value pledged. Gold loans are generally used for short-term needs and have a short repayment tenor compared to home loans and loan against property.

5. Loans against mutual funds and shares

Mutual funds can also be pledged as collateral for a loan, an ideal vehicle for long-term wealth creation. You can pledge equity or hybrid funds to the financial institution for availing of a loan. For doing so, you need to write to your financier and execute a loan agreement.

Your financier then will write to the mutual fund registrar and put a lien on the specific number of units to be pledged. Typically, you can get 60-70% of the value of units pledged as a loan.

Similarly, financial institutions create a lien against shares for which the loan is taken, and the loan value is equivalent to a percentage of the value of the shares.

6. Loans against fixed deposits

A fixed deposit not only offers assured returns but can also come in handy when you need a loan. The loan amount can vary between 70-90% of the FD’s value and varies across lenders. However, it’s essential to note that the loan tenor can’t be more than the FD’s tenor.

Unsecured loans

These are loans that do not require collateral. The lender gives you the money based on past associations, your credit score and history. Thus, you have to have a good credit history to avail of these loans. Unsecured loans usually come at a higher interest rate due to the lack of collateral.

Best pet insurance companies of 2023

Research shows that one in 3 folks have pets who are suffering from pet allergies. Pets need emergency veterinary treatment once a year. this means that the pet is in want of facilitate and will be taken to a vet as shortly as doable. a major range of members of the family and pet homeowners have issue affording a couple of 1000-dollar vet bill.

This can be wherever pet insurance comes in. The "feedback loop" could be a development that happens once folks think about nature as absolutely separated from insurance protects pet homeowners from massive vet bills and conjointly helps the animals. Animals receive solely the required care. As folks pay extra money on their pets, getting pet There is a rise in insurance rates also. Pet insurance will facilitate cowl the prices of veterinary care.

The prices related to surprising accidents and diseases will be costly. In fact, we have place along a listing of the foremost common expenses that arise from these events. notice the simplest pet no depository financial institution for your wants. The best pet insurance corporations ASPCA: Pets with hereditary and health considerations ought to be taken to them. conditions - Embrace: best for low premiums And short waiting periods Time - Lemonade: Best for quick claims process Perfect for customizable coverage selections, Spot offers users a large vary of options to assist them produce content thats impactful and interesting. Rephrase Figo is that the best retirement savings plan for unlimited advantages and access to 24/7 live animal