કઈ રીતે ખબર પડે કે આ માતાજી ચોખ્ખા છે કે મેલા ? માતાજીને આભડછેટ લાગે કે નય ?

મેલા માતાજી અને ચોખ્ખા માતાજી મા મેલા માતાજી કોને કહેવાય ? કઈ રીતે મેલા માતાજી કહેવાય કઈ રીતે ચોખા માતાજી કહેવાય.માતાજીને આભડછેટ લાગે કે નય આના વિશે વાત કરવાના છીએ.

હવે મિત્રો, તમને જાણકારી આપું કે મેલા માતાજી કોને કહેવાય અને કઈ રીતે મેલા કહેવામાં આવે છે. એનું જે સ્થાનક રહ્યું તે ઝાઝા ભાગે મસાણની અંદર અથવા તો ઘરની બહાર જ હોય છે

શું કામ ઘરની બહાર હોય એને જાણકારી હું તમને આગળ આપીશ પહેલા મિત્રો હું તમને જાણકારી આપી દઉં કે મશાનની અંદર એનો વાસ હોય છે એનું સ્થાનક હોય છે એ હાટુ તેની મેળા નથી કહેવાતા પણ એને જે ભોગ આપવામાં આવે છે એને જે નિયત કરવામાં આવે છે એના હિસાબથી મેલા કહેવામાં આવે છે.

જ્યાં માતાજીને જે નિવેદ આપે છે માસ મઠણ છે પશુ દારૂ છે આવું બધી વસ્તુઓ આપે છે જેનાથી મિત્રો આપણા જે સોકા માતાજી રહ્યા એને આભડશેક લાગે છે કારણ કે મિત્રો ચોખા માતાજી રહ્યા એને કાંઈ વસ્તુ સરખી નથી એટલે મિત્રો એને મેલા માતાજી કહેવામાં આવે છે.

ન્યૂઝના હિસાબથી કેમકે એ નિવેદ સ્વીકાર કરે છે માસ મટન છે દારૂ છે પશુ છે તેના વિશે આપતી જોકે મિત્રો પહેલાના સમયમાં ઝાઝા ભાગના જે માતાજી હતા એને પશુ બલીને એવું બધું ચડતું હતું પણ ધીમે ધીમે જેમ સમય વધતો ગયો એમ માણસો એમ કહેવા લાગ્યા કે આ એક પાપ છે પછી મિત્રો જે ગઢીયા હતા જુના એને શું કર્યું?

માતાજીને બંધનમાં બાંધ્યા કે હવે તમને પશુ ભલે નહી આપે અમે હવે તમને ચોખા ઘીના કળા લાભ છે ચોખા છે આવી બધી વસ્તુ તમને નિવેદમાં નોરતાની આઠમ જ્યારે આવે ત્યારે અમે નિવેદ સમાસ રેડી આવી રીતે મિત્રો આજે જુનાગઢ યા હતા એને પછી માતાજીને બંધનમાં લીધા નકર પહેલા મિત્રો જ આજા ભાગના જે માતાજી રહ્યા એને આવી પશુ ચઢાવવામાં આવતી હતી.

પછી મિત્રો. આ ગઢીયાએ બંધનમાં લેતા ચાર પછી મિત્રો કરાશે સુખડે છે ચોખા છે આયુર્વે બીજી વસ્તુ ચડાવવામાં આવે છે નિવેદ કરવામાં આવે છે મિત્રો હું તમને જાણકારી આપું કે અમુક માતાજીના જે મઢ રહ્યા તે માતાજીના મઢ ની અંદર અમુક માતાજીને લાલ કલરના સોકા ન ચડે કેમકે મિત્રો લાલ રંગ જે રહ્યો તે રક્તવર્ણ કહેવામાં આવે છે અને માતાજી શોખ હોય એટલે એને લાલ કલરના ચોખા ના ચડે.

હવે મિત્રો હું તમને જાણકારી આપું કે માતાજી જ્યારે આકર્ષક લાગે છે કે નહીં અને લાગે તો શેનો લાગે છે જે મિત્રો ચોખા માતાજી હોય એને આભળશેટ લાગે છે પણ છે માણસનો માતાજીને આ પડશે ક્યારેય નથી લાગતો રેડી માણસ ક્યારેય ખરાબ હોતો નથી માણસના જે કાર્ય હોય છે એ ખરાબ હોય છે માણસ જે કરે છે એ કાર્ય ખરાબ હોય છે હવે મિત્રો માનો કોઈ માણસ છે એ તંત્ર મંત્ર સાધના કરે છે.

હવે તંત્ર મંત્ર સાધનામાં એને માસ મઠણ નો પ્રયોગ કર્યો હોય પશુ દીધી હોય આ બધું ખરાબ કહેવાય એટલે મિત્રો માતાજીને એ ખરાબ કાર્યથી આ વર્ષે એક લાગે છે અને માતાજી એ કાર્યોથી આગા રહેશે માતાજી જ્યારે માણસ ખરાબ કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરતો હોય ત્યારે માતાજી અને સંકેત હોય તે કાપે છે કે આ કાર્ય તુ રહેવા દે આહાર નથી.

ક્યારેક માતાજી રૂબરૂ આવીને સંખ્યા કાપે છે અને ક્યારેક માતાજીના જો ગાળો ન હોય ટાઈમ ન હોય તો એ કોક માણસને દ્વારા પણ સંખ્યા તો આપ્યા છે કે ભાઈ આ તુજે કાર્ય કરશો ને આમાં કાંઈ સારું નહીં થાય અને ખરાબ થશે અને બીજાને નુકસાની થશે અને તને પણ નુકસાની પહોંચશે એટલે તું આ કાર્યના શાળા કરવાનું રહેવા દે અને જે કરતો હોય ને એ કરી એક આવી રીતે મિત્રો માતાજી એ રહ્યા તે કોક બીજા માણસને દ્વારા પણ તમને સંકેત પોગાડે છે.

સમજદાર માણસ રહ્યા એ આ માતાજીના સંકેત સમજી જાય છે અને ખરાબ કાર્ય નથી કરતા અને પાછા માતાજીની સેવાભક્તિમાં હોય છે પણ અમુક માણસો જે મન બુદ્ધિના માણસો જ્યારે રહ્યા ને એ માણસો માતાજીના સંખ્યા તો નથી સમજતા અને મિત્રોએ ખરાબ કાર્ય કરે છે અને માતાજીને એનાથી આ વર્ષે એક લાગે છે એટલે માતાજી એનાથી આ કાર્ય છે એટલે માતાજી જે આકારે એટલે પછી જે ઓલી ખરાબ શક્તિ રહે એ એના ઉપર હેવી થઈ જાય છે અને પછી એની બુદ્ધિ સાવ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે.

જે મેલા માતાજી જ્યાં રહ્યા એનું સ્થાનક હંમેશા મસાની અંદર અથવા તો ઘરની બહાર જ કેમ હોય છે કેમકે મિત્રો જે ચોખ્ખા માતાજી રહ્યા એનું જે સ્થાનક હોય તે કંઈ અંદર હોય છે હવે જોવામાં તમે મેલા માતાજીને તમારા ઘરની અંદર લાવો તો ચોખા માતાજીને આગળ ચેક લાગે અને ચોખા માતાજી તમારા ઘરમાંથી જતા રહે અને ત્યાં મેળા માતાજીનું સ્થાનક થઈ જાય છે.

Back To Top