નવરાત્રી માં જો ભૂલથી અખંડ દીવો ઓલવાઈ જાય તો શું કરવું ???

નમસ્કાર, નવરાત્રી આવવાની છે અને આ નવ દિવસ વાત સાચી ને સમર્પિત હોય છે આ નવ દિવસ માતા આજે શક્તિની કૃપા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાના ખૂબ જ ઉત્તમ દિવસો માનવામાં આવે છે.

મિત્રો, આ નવ દિવસમાં આદ્યશક્તિનો વાસ આપણા ઘરવાળા થાય છે વાત આધ્યા શક્તિ આપના પુણ્ય પાપો દે જુએ છે એ મુજબ આપને આશીર્વાદ આપે છે તો આ દિવસ આ બની શકે તેટલા કામ કરો.

જેથી આપના પર માતાજી પ્રસન્ન રહે કેટલાક લોકો એક ટાણા ઉપવાસ કરીને પણ માતાને પ્રસન્ન કરે છે આ નવ દિવસ બધા લોકો અંબે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે કંઈક ને કંઈક ઉપાય કરતા રહે છે અને અખંડો કરે છે કે દિવસ સળગાવ્યા વગર પૂજા ન કરવી જોઈએ.

કેમકે દિવાળી જ્યોત અંતરમંદે પ્રકાશિત કરવાની પ્રતીક છે આ જ્યોત કરીને આપણે દર્શાવીએ છીએ.નવરાત્રીમાં અખંડ જ્યોત કરવામાં આવે છે તો શું કરવું જોઈએ જો અખંડ જ્યોત ઓલવાઈ જાય તો તે જે વાટ છે તેને બદલી નાખવી જોઈએ કારણકે તે ખંડિત માનવામાં આવે છે.

એટલા માટે તેવા જ બદલીને નવી વાટથી અખંડ જ્યોત સળગાવી જોઈએ અને જ્યારે તેથી આવે ત્યારે કન્યા પૂજન દરમિયાન અખંડ જ્યોત સળગવા દેવી તેને જાતે જ ઓલવાઈ જવી જોઈએ આપણે તેને સહાય કરીને ઓલવી ન જોઈએ.

Back To Top